Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

DAC PROJE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmeyi teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma sürecine hız kazandırmak için çeşitli destek politikaları yürütmektedir. Yürütülen destek programları ile işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, rekabet gücünü artırmak ve yeni teknolojileri bünyelerine katmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
 • Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenebilir konularda ve sabit yatırım tutarlarında yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlıkça düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine sahip olunması gerekmektedir.

 • BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI: İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

  ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI: Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

  STRATEJİK YATIRIMLAR: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

  GENEL TEŞVİK UYGULAMASI: Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

  • KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  • Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.
  • Faiz Desteği: Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının karşılanmasıdır.
  • Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge): Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge): Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir.
  • KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar kapsamında ve imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

  Asgari Yatırım Tutarı

  • Genel Teşvik Uygulaması
  1. ve 2. Bölgelerde 3 Milyon TL

     3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 1 Milyon 500 Bin TL’dir.

  • Stratejik Yatırımlar

     Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Öncelikli Yatırımlar

      Asgari 1.500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il  için ayrı ayrı belirlenmiştir.

  • 1.Komple Yeni Yatırım

   Komple Yeni Yatırım, mal ve hizmet üretimi kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat bulunan yardımcı tesisler ile aynı zamanda bina, inşaat, arazi ve arsa harcamalarını da içeren yatırımlardır. Üretim yapılan mevcut tesis ve mevcut tesis altyapısı ile yatırım yeri arasında bir bütünlük bulunmamaktadır.

   2.Tevsi Yatırım

   Genişletme anlamına gelen tevsi kelimesi yatırım konusunda da kapasite artırılmasını ifade etmektedir. Mevcut yatırıma üretim için gerekli makine ve teçhizat gibi alımların yapılması tevsi yatırım kapsamındadır.

   3.Modernizasyon Yatırımı

   Tesisler içerisinde yer alan ve üretim faaliyetlerinde kullanılan makine, teçhizat ve diğer tüm araçların ürünün kalitesini artırmaya yönelik şekilde yenilenmesi Modernizasyon Yatırımı kapsamındadır. Eskimiş veya süresi dolmuş tüm üretim araçları bu doğrultuda yenilenir ve üretilen ürünün standardı artırılmış olur.

   4.Ürün Çeşitlendirme Yatırımı

   Mevcutta olan makine ve teçhizat kullanılarak üretilen üründe çeşitliliğe gidilmesi için yapılan yatırımlar Ürün Çeşitlendirme Yatırımları kapsamındadır. Kar sağlayacak tüm yeni ürünler bu sayede eldeki makine ve teçhizat sayesinde üretilebilir ve kar artırıcı etki verebilir.

   5.Entegrasyon

   Yatırımın konusu ve projenin özellikleri baz alındığında; aynı il, aynı tesis veya aynı yer içerisinde üretilen nihai mal için bütünleyici olan ara malın çıkması ve/veya üretilen nihai malın ara mal olarak kullanılabilmesi için yapılan yatırımlardır.

  • Madencilik ve maden arama yatırımları

    1. Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
    2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımları
    3. Turizm Merkezleri, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
    4. Kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları
    5. Savunma alanındaki yatırımlar
    6. Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi yatırımları
    7. Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75
    8. Milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma
    9. organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
    10. Maden Kanunu’nun 2. Maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
    11. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
    12. Bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
    13. Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
    14. Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
    15. OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
    16. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar türbini kanadı imalatı yatırımları
    17. AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar
    18. Lisanslı Depoculuk Yatırımları
    19. Nükleer Enerji Santrali Yatırımları
    20. Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
    21. Belirli nitelikteki otomasyona dayalı sera ve entegre büyükbaş hayvancılık yatırımları
    22. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar
    23. Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları
    24. Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknolojili yatırımlar
    25. Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları
    26. Ar-ge ve çevre yatırımları
    27. Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatı
    28. Asgari 5.000 m² beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.

Yatırım Teşvik Sistemi

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığ

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların:

 • Ürünlerinde ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması
 • Teknolojik bilgi üretilmesi
 • Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının teşvik edilmesi
 • Ar-Ge ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması
 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacı ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Ar-Ge merkezi, işletmelerin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ar-Ge çalışmaları ile;

 • Teknolojik alt yapıyı güçlendirmekle birlikte yeni teknolojiler için bilgi üretilmesi
 • Üretim sektöründe maliyetin düşürülmesi ile birlikte kalitenin ve verimin arttırılması
 • Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferinin ve uyumunun sağlanması
 • Üretilen teknoloji ile birlikte bilimsel bilginin ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,
 • Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,
 • Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,
 • Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 • Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.
 • Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
 1. Temel Araştırma; Ar-Ge yapılacak bölgede deneysel ve teorik çalışma sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanır fakat uygulama yapılmamaktadır.
 2. Uygulamalı Araştırma; Belirli bir amaca yönelik uygulamalı olarak çalışmaların yapıldığı süreçtir.
 3. Deneysel Geliştirme; Temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem ve hizmet geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 1. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu ve teknisyen; Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının:

  • Teknik
  • Tasarım
  • Fen
  • Sağlık programlarından herhangi birinden mezun kişiler yer almalıdır.
  • Destek Personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılım sağlayan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yöneticileri, teknik elemanları, laborantları, sekreterleri, işçi ve benzeri personelleri kapsamaktadır. (Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamalıdır)
 1. Temel Bilimler Desteği, en az lisans derecesine sahip olan Temel Bilimler Mezunu yeni istihdam sağlanması amacıyla sunulan hibe desteğidir. Lisans derecesine sahip kişilerin Fizik, Kimya, Biyoloji veya Matematik mezunu olduktan sonra Ar-Ge Merkezi’ne kabulü gerçekleşmektedir. Destek kapsamında verilen maksimum personel sayısı Ar-Ge Merkezi çalışanlarının %10’u kadardır.

 • Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek isteyen, yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalar
 • Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ ler
 • KOSGEB’in TEKMER’lerinde büyüyen firmalar
 • Ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi MuafiyetiBölgede çalışan; Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden muaftır.

 KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.

Sigorta Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine göre 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 (beş) yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.  Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Bölge Dışı Çalışma İzni

4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca girişimci/şirketlere Bölgede yürütülen proje kapsamında belirli bir oranda Bölge dışında da çalışma kolaylığı sağlanmıştır. Bu amaçla Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Teknolojik Ürün Yatırım İzin Desteği

Şirketler, mevcut Ar-Ge ofislerinden yararlanabileceği gibi, kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde belirli bir süre kullanım haklarını alabilecekleri binalar inşa ederek Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilirler.

 • Vergiye tabi kazancın tespitinde indirim
 • İndirimli Kira Ücreti (Kuluçka Merkezinde Yer Alan Girişimler)
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Vergi Resim Harç İstisnası (İthal ürünler için)
 • Gelir Vergisi Stopajı İstisnası
 • SGK İşveren Prim Hissesi Desteği (yarısı oranında)
 • En az lisans derecesinde personel istihdamı desteği (temel bilimler alanında)
 • Yazılım Satışında KDV İstisnası
 • Teknolojik Ürün Yatırım İzni

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Destekleri

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ndaki tanıma göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri:

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığı, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • Gerçek veya tüzel kişi statüsündeki KOBİ ölçeğindeki işletmeler yararlanabilmektedir.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Destek Unsurları

Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Sanayide Nitelikli Eleman Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test ve Analiz Desteği, Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği, Bağımsız Değerlendirme Desteği, Model Fabrika Desteği, Teknik Danışmanlık Desteği, Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği, Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği

Program Süresi: 2 yıl

Program Destek Üst Limiti: 1.685.000 TL

Programın Amacı

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Başvuru Şartları

 • Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olan,
 • Başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olan
 • Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olan (imalat sektöründe veya
 • Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

Program Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı: % 70 Geri Ödemesiz

                                       % 30 Geri Ödemeli

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

*İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.

Programın Amacı

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Program Destek Üst Limiti: 2.000.000 TL

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 36 ay (+4) Ay

Destek Oranı: %60

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

   4.Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

   5.Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Ortaklık Modülleri

 1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Program Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL

 1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Program Destek Üst Limiti: 10.000.000 TL

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları

(*) Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 3.000 (üçbin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 5.000 (beşbin) TL’dir.

(**) Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 120.000 (yüzyirmibin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir.

Programın Amacı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesidir.

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan yurt dışında düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

Destek Unsurları

 • Aylık İhtiyaç Desteği

-Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin aşağıdaki giderleri için destek sağlanır:

-İlgili ülkeye bir kereye mahsus gidiş-dönüş ulaşım giderleri katkısı olarak Avrupa kıtasına yapılacak hızlandırıcı programlarında 500 ABD Doları; diğer kıtalara yapılacak hızlandırıcı programlarında 1.000 ABD Doları,

-İlgili ülkede hızlandırıcı programı süresince gerçekleşecek olan konaklama giderleri katkısı olarak aylık 1.000 ABD Doları,

-Günlük harcama giderleri katkısı olarak aylık 1.500 ABD Doları,

-İlgili ülkede şirket açılması veya pazara ait detaylı bilgilere ulaşılması gibi hukuki, finansal vb. danışmanlık giderleri katkısı olarak ise işletmenin bir katılımcısına bir kereye mahsus 1.000 ABD Doları.

Hızlandırıcı programı kapsamında 1 ay 4 hafta olarak kabul edilir. Hızlandırıcı programının 4 hafta ve katları olmaması durumunda bu süreyi aşan gün sayıları kadar konaklama ve günlük harcama giderlerine katkı olarak günlük 80 ABD Doları eklenerek destek tutarı hesaplanır.

Destek Üst Limiti: 33.000 $

 • Katılım Desteği

Hızlandırıcı programına katılmak için istenen ücret için verilen destektir.

-Eğitim

-Mentörlük

-Demo day benzeri etkinliklere ilişkin giderler

Destek Üst Limiti: 17.000 $

 • Personel Desteği

Yurt içindeki organizasyonu düzenleyen kurum/ kuruluşun personelinin, katılımcılara mentörlük sağlaması amacıyla ulaşım, konaklama ve günlük harcama giderleri için verilecek destektir.

Destek Üst Limiti: 25.000 $

 • Konaklama katkısı aylık 1000 $
 • Günlük harcama katkısı aylık 1000 $
 • Ulaşım katkısı gidiş-dönüş 500 $

1 personel için en fazla 12.500 $ destek verilecek olup en fazla 2 personelin katılımı desteklenebilecektir.

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • Gerçek veya tüzel kişi statüsündeki KOBİ ölçeğindeki işletmeler yararlanabilmektedir.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Destek Unsurları

Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Sanayide Nitelikli Eleman Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test ve Analiz Desteği, Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği, Bağımsız Değerlendirme Desteği, Model Fabrika Desteği, Teknik Danışmanlık Desteği, Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği, Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği

Program Süresi: 2 yıl

Program Destek Üst Limiti: 1.685.000 TL

Programın Amacı

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Başvuru Şartları

 • Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olan,
 • Başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olan
 • Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olan (imalat sektöründe veya
 • Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

Program Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı: % 70 Geri Ödemesiz

                                       % 30 Geri Ödemeli

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

*İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.

Programın Amacı

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Program Destek Üst Limiti: 2.000.000 TL

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 36 ay (+4) Ay

Destek Oranı: %60

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

   4.Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

   5.Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Ortaklık Modülleri

 1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Program Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL

 1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Program Destek Üst Limiti: 10.000.000 TL

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları

(*) Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 3.000 (üçbin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 5.000 (beşbin) TL’dir.

(**) Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 120.000 (yüzyirmibin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir.

Programın Amacı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesidir.

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan yurt dışında düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

Destek Unsurları

 • Aylık İhtiyaç Desteği

-Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin aşağıdaki giderleri için destek sağlanır:

-İlgili ülkeye bir kereye mahsus gidiş-dönüş ulaşım giderleri katkısı olarak Avrupa kıtasına yapılacak hızlandırıcı programlarında 500 ABD Doları; diğer kıtalara yapılacak hızlandırıcı programlarında 1.000 ABD Doları,

-İlgili ülkede hızlandırıcı programı süresince gerçekleşecek olan konaklama giderleri katkısı olarak aylık 1.000 ABD Doları,

-Günlük harcama giderleri katkısı olarak aylık 1.500 ABD Doları,

-İlgili ülkede şirket açılması veya pazara ait detaylı bilgilere ulaşılması gibi hukuki, finansal vb. danışmanlık giderleri katkısı olarak ise işletmenin bir katılımcısına bir kereye mahsus 1.000 ABD Doları.

Hızlandırıcı programı kapsamında 1 ay 4 hafta olarak kabul edilir. Hızlandırıcı programının 4 hafta ve katları olmaması durumunda bu süreyi aşan gün sayıları kadar konaklama ve günlük harcama giderlerine katkı olarak günlük 80 ABD Doları eklenerek destek tutarı hesaplanır.

Destek Üst Limiti: 33.000 $

 • Katılım Desteği

Hızlandırıcı programına katılmak için istenen ücret için verilen destektir.

-Eğitim

-Mentörlük

-Demo day benzeri etkinliklere ilişkin giderler

Destek Üst Limiti: 17.000 $

 • Personel Desteği

Yurt içindeki organizasyonu düzenleyen kurum/ kuruluşun personelinin, katılımcılara mentörlük sağlaması amacıyla ulaşım, konaklama ve günlük harcama giderleri için verilecek destektir.

Destek Üst Limiti: 25.000 $

 • Konaklama katkısı aylık 1000 $
 • Günlük harcama katkısı aylık 1000 $
 • Ulaşım katkısı gidiş-dönüş 500 $

1 personel için en fazla 12.500 $ destek verilecek olup en fazla 2 personelin katılımı desteklenebilecektir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

İŞGEM/TEKMER Destekleri

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek verilmektedir.

Programın Amacı

Bu destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Başvuru Şartları

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır.

Program Destek Üst Limiti: 6.000.000 TL

Program Süresi: 5 Yıl

Destek Oranı: %75

Programın Amacı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Başvuru Şartları

İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.

İŞGEM için;

İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir.

Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

TEKMER için;

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır.

Program Destek Üst Limiti: 3.800.000 TL

Program Süresi: 5 Yıl

Destek Oranı: %75

*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

– 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

– “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına 125 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir.

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır.

Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Progrmaı

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak edecekleri yeni personel istihdamları desteklenmektedir.

Kosgeb Destekleri

KOSGEB, KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için sağlanan destekleri kapsamaktadır.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak, ihracatı nitelikli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ihracata başlamayı hedefleyen, mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmaları birçok alanda desteklemektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmeyi teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma sürecine hız kazandırmak için çeşitli destek politikaları yürütmektedir. 

Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

Kalkınma Ajansları, Türkiye’deki farklı bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır.