İhracat Vergisi Nedir?

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat vergisi ya da gümrük vergisi; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda bulunan madde 3/8 ile “Gümrük vergileri” deyimi olarak tanımlanmıştır. Bahse konu vergi ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü kapsar. Bir başka ifadeyle bu vergi; eşyanın Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı nedeniyle Gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen vergiler şeklinde […]