Ticaret Bakanlığı Destekleri

DAC PROJE

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak, ihracatı nitelikli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ihracata başlamayı hedefleyen, mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmaları birçok alanda desteklemektedir. Firmalar ihracata hazır hale gelmek, halihazırdaki ihracat kapasitesini genişletmek, yeni gireceği veya girmiş olduğu pazarlardaki marka bilinirliğini artırarak uluslararası piyasada tercih edilir bir konuma ulaşma sürecinde bu desteklerden yararlanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı mal ve hizmet ihracatına yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde firmalara finansman sağlamaktadır.

Şirketlerin pazara giriş esnasında alması zorunlu kılınan ve ihracat yaparken şirkete avantaj sağlayacak olan uluslararası niteliğe sahip test/analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenmektedir. (ISO Serisi, CE İşareti gibi.)

Belgeler akredite edilmiş kuruluşlardan alınmalıdır.

Destek Üst Limiti: 7.239.000 TL

Destek Oranı: % 50

Yurt dışı marka tescil belgesinin alımı sırasında oluşabilecek marka/patent bürosu hizmet giderleri, danışmanlık/araştırma/inceleme ve avukatlık giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 4 yıldır.

Destek Üst Limiti: 1.357.000 TL

Destek Oranı: %50 – %75 (Destek oranı hedef üllke ve hedef sektöre göre değişmektedir.)

Şirketlerin ihracat faaliyetlerine nicelik ve nitelik kazandırmak, ihracatlarını sürdürülebilir hale getirmek için strateji geliştirme sürecine dair alacağı danışmanlık ve rapor giderleri desteklenmektedir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 361.000 TL

Destek Oranı: % 50

Şirketlerin gerçekleştirecekleri yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmektedir.

Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

Destek Üst Limit: 180.000 TL

Destek Oranı: % 50

Yurt dışı fuar organizasyonu katılımcılarının gerçekleştirecekleri fuar katılımları ve bireysel katılımlar bir takvim yılı içerisinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere katılımcıların yurt dışı fuar organizasyonlarında kuracağı stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa destekten yararlanabilir.

Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilirler.

Genel Nitelikli Fuarlar: 271.000 TL

Sektörel Nitelikli Fuarlar: 452.000 TL

Prestijli Fualar: 1.357.000 TL

Destek Oranı:  %50 – %70 (Destek oranı hedef üllke ve hedef sektöre göre değişmektedir.)

Sınai/Ticari şirketlerin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınan fuarlara katılımında yer kirası ve stant harcamaları desteklenir.

Destek Üst Limiti: 144.000 TL

Destek Oranı: % 50

Şirketlerin yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik alacağı mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Destek Üst Limiti: 154.748.000 TL

Destek Oranı: %50

Şirketlerin küresel firmaların tedarikçisi konumunda olmaları durumunda makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri desteklenir.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 4 yıldır.

Destek Üst Limiti: 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Kapsamında Yer Alan Giderler İçin: 27.149.000 TL

Yurt Dışı Depo Kira Gideri İle Depolama Hizmet Giderleri İçin: 7.239.000 TL

Destek Oranı: %50

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünleri pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri desteklenmektedir. Şirketlerin bu destekten yararlanabilmesi için başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olmaları gerekmektedir.

Destek süresi 4 yıldır. (Her bir ülke için)

Destek Üst Limiti: 3.619.000 TL

Destek Oranı: %50

Yurt dışında birimi bulunan şirketlerin yurt dışına yönelik yapacakları reklam ve pazarlama harcamaları desteklenmektedir.

Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir. Aynı zamanda yurt dışında birimi bulunmayan şirketlerin yurt dışı marka tescil belgesinin veya yurt dışı marka tescil başvurusunun bulunması başvuru şartları arasında yer almaktadır. 

Destek Süresi: 4 Yıl

Destek Üst Limiti:

Birime Bağlı Tanıtım ve Pazarlama Giderleri İçin: 4.524.000 TL

Marka Tesciline Bağlı Tanıtım ve Pazarlama Giderleri İçin: 7.239.000 TL

Destek Oranı: %50

Şirketlerin yüksek katma değerli ürünler tasarlayıp geliştirerek ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği tasarım/modelist/mühendis istihdam giderleri, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Şirketlerin bu destekten yararlanabilmesi için başvuru tarihinden en az 1 yıl önce ihracat gerçekleştirmiş sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketler olması gerekmektedir.

Destek süresi 3 yıldır.

Destek Üst Limiti: 9.047.000 TL

Destek Oranı: %50

Tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınır hale gelerek marka bilinirliklerini artırma amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri, vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 4 yıldır.

Destek Üst Limiti: 9.047.000 TL

Destek Oranı: %50

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 5 yıldır.

Destek Üst Limiti: 5.429.000 TL

Destek Oranı: %50

Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri desteklenmektedir.

Turquality destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri desteklenmektedir.

Turquality destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenir.

Turquality destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönem için desteklenir.

Destek süresi 5 yıldır.

Marka Programı Yıllık Toplam Destek Tutarı: 90.497.000 TL

TURQUALITY® Programı Yıllık Toplam Destek Tutarı: 180.995.000 TL

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tesci/yenileme/koruma giderleri, Pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri ve franchise giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 36.199.000 TL

Destek Oranı: %50

Ticaret Bakanlığı Mal İhracatına Yönelik Destekler

Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanması amacıyla, tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ülkemiz ihracatının sürdürülebilir artışını sağlamaya yönelik için gerekli diğer faaliyetler desteklenmektedir.

İş Birliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

İş birliği kuruluşlarının UR-GE projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 3 yıldır.

Destek Üst Limiti: 10.859.000 TL

Destek Oranı: %50

İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, Pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 5 yıldır.

Destek Üst Limiti: 18.099.000 TL

Destek Oranı: %50

İş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 5 yıldır.

Destek Üst Limiti: 5.429.000 TL

Destek Oranı: %50

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 1.357.000 TL

Destek Oranı: %50

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 2.714.000 TL

Destek Oranı: %50

İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: Sektörel Alım Heyeti için 2.262.000 TL

                                Sektörel Ticaret Heyeti için 2.714.000 TL

Destek Oranı: %50

Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 1.809.000 TL

Destek Oranı: %50

İş birliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bineal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 5.429.000 TL (Proje başına)

İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 4 yıldır.

Destek Üst Limiti: 7.239.000 TL

Destek Oranı: %75

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: 2.714.000 TL

Destek Oranı: %50

Şirketlerin, E-ihracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışların %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: Perakende E-Ticaret Siteleri: 15.000.000 TL

                                E-İhracat Konsorsiyumları: 25.000.000 TL

Destek Oranı: %50

E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: Perakende E-Ticaret Siteleri 45.248.000 TL

                                B2B Platformları 7.239.000 TL

                                Pazaryerleri; 54.298.000 TL

                                E-İhracat Konsorsiyumları 2.7149.000 TL

Destek Oranı: %50

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerini ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerini kapsamaktadır.

Her bir ülke için en fazla 3 yıl destek verilmektedir

Destek Üst Limiti: Şirketler 13.574.000 TL

                                Perakende E-ticaret Siteleri 45.248.000 TL

                                Pazaryerleri 27.149.000 TL

                                E-İhracat Konsorsiyumları 45.248.000 TL

Destek Oranı: %50

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri desteklenmektedir.

Her bir ülke için en fazla 3 yıl ve en fazla 25 birim destek verilmektedir.

Destek Üst Limiti:   Perakende E-ticaret Siteleri 9.049.000 TL

                                 Pazaryerleri 9.049.000 TL

                                 E-İhracat Konsorsiyumları 9.049.000 TL

Destek Oranı: %50

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri desteklenmektedir.

En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için pazaryeri başına 3 yıl desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti: Perakende E-ticaret Siteleri 361.000 TL

                                Pazaryerleri 361.000 TL

                                E-İhracat Konsorsiyumları 361.000 TL

Destek Oranı:  %50

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek süresi 3 yıldır.

Destek Üst Limiti: E-Ticaret Konsorsiyumları: 3.000.000 TL

                                Diğer Yararlanıcılar: 1.500.000 TL

Destek Oranı: %50

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon gideri desteklenmektedir.

Destek süresi 3 yıldır.

Destek Üst Limiti: Şirketler 1.357.000 TL

                                Perakende E-ticaret Siteleri 4.524.000 TL

                                E-İhracat Konsorsiyumları 5.429.000 TL

Destek Oranı: %50

E-İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatı Destekleri

Eğitim sektöründe hizmet veren şirketler bu destekten yararlanabilir. Devlet tarafından eğitim sektörünün ihracatını desteklemek üzere sunulan destektir. Türkiye’deki üniversiteler, teknoloji enstitüleri ve vakıflarca kurulan şirket ve kuruluşlar desteklenecektir.

Şirketlerin hem yurt içinde hem yurt dışında tescil ve koruma giderlerini destekler.

Destek Oranı: %60 

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer verilen belge, sertifika ve akreditasyonlara yönelik harcamalar desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60 

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir. Yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci kaydı gerçekleştirildikten sonra desteğe başvuru yapılır.

Destek Oranı: %60 

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL 

Yurt dışından davet edilen kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım heyetine ilişkin giderler desteklenmektedir. Destekten yararlanabilmek için etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 ay önce ön başvuru yapılması gerekmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.803.000 TL

Uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam edilen personelin brüt maaşları destek kapsamındadır. Personelin brüt maaşı aylık olarak desteklenir. Aynı anda 5 personel destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 30.000 TL

Eğitim sektöründe hizmet veren şirkette istihdam edilen yabancı uyruklu akademisyenlerin brüt maaşları destek kapsamındadır. Aynı anda 5 akademisyen destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 140.000 TL

Şirketlerin uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri desteklenmektedir.

Destek oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.803.000 TL

Şirketlerin ve kuruluşların tanıtım, reklam ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri desteklenmektedir. En fazla 5 yıl boyunca destekten yararlanılabilir. Hedef ülkeler için destek oranı %10 artırılır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

Şirketlerin birimlerinin brüt kira, komisyon ve birimlerin açılmasını veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri desteklenmektedir. En fazla 25 biriminin vergi, resim, harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri desteklenmektedir. Her bir ülke için en fazla 5 yıl desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.803.000 TL

Ticaret Bakanlığının yayınladığı etkinlik listesinde yer alan bireysel veya milli katılım sağlayan şirketlerin giderleri desteklenmektedir. Etkinlik hedef ülke kapsamında gerçekleşirse destek oranına %10 ilave edilmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: Etkinlik Başına 360.000 TL

                                Prestijli Etkinlik Başına: 1.202.000 TL

Firmanın yurt dışı etkinliğe milli katılım gerçekleştirilmesi ve iş birliği kuruluşunun veya milli katılım organizatörünün milli katılım etkinliğine yönelik tanıtımlara ilişkin giderleri desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ön onay süreci vardır. Ön onaydan geçen projeler desteklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.805.000 TL

Ticaret Bakanlığının belirlediği listede yer alan etkinliklerin giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: Etkinlik Başına 370.000 TL

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema, dizi, belgesel, animasyon ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri desteklenmektedir. Bir firma bu destekten en fazla 5 sene yararlanabilir. Ön onay gerektiren bir destek programıdır.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejisi, eylem planı oluşturulması için hazırlanan rapor giderleri desteklenmektedir. Destekten yararlanabilmek için ön onay gerekmektedir.

Destek Oranı:  %70

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

İş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen sektörel alım/sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen firmaların en az 2 ay önceden başvuru yapması gerekmektedir. Gidilecek ülke hedef ülke kapsamındaysa destek oranına 10 puan eklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

HİSER Projesi kapsamında, ihtiyaç analizi desteği, eğitim desteği, danışmanlık desteği, tanıtım desteği gibi ihtiyaçlar desteklenmektedir. HİSER Projesi ön onaylı bir projedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

İşbirliği kuruluşu, HİSER Projesi kapsamındaki sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programları desteklenmektedir. Bu proje ön onay gerektirmektedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

HİSER Projesinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonuna ve koordine edilmesine yönelik olarak istihdam edilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin proje süresince desteklenmektedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 36.000 TL / Aylık

Firmaların katılımcı olacağı ve iş birliği kuruluşunun tek başına veya diğer iş birliği kuruluşlarının düzenleyeceği sanal fuar giderleri desteklenmektedir. Ön onay gerektiren bir destektir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Eğitim hizmetleri sektörünün rekabet gücünün artırmasına, hizmet standartlarının artması ve uluslararası alanda markalaşmasına yönelik düzenlenen yarışma ve etkinliklerin giderleri desteklenmektedir. 

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler bu destekten yararlanabilir. Firmaların marka tescil araştırma gideri, marka/patent bürosu hizmeti giderleri ve hukuki danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50 

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler bu destekten yararlanabilir. Şirketlerin belgelendirme giderleri, zorunlu kayıt ve yenileme ücretleri, gözetim, test analiz giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50 

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların birimlerin4in brüt kirası, komisyon ile birimlerin açılması veya işletilmesine yönelik belgelendirme giderleri desteklenmektedir. En fazla 5 birim ve en fazla 5 yıl desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: Birim Başına 1.442.000 TL

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

  1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  4. Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  5. Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Ortaklık Modülleri

  1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Program Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL

  1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Program Destek Üst Limiti: 10.000.000 TL

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının sanal ve/veya yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival vb. etkinliklerinin katılım giderleri desteklenmektedir. Bu destekten yararlanacak olan işletmelerin stant en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 601.000 TL

Şirketlerin veya iş birliği kuruluşlarının yurt içindeki fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, revize edilmesi gibi faaliyetlere ilişkin kredi faiz ödemeleri desteklenmektedir. Bu destek ön onay gerektirmektedir.

Destek Limiti: Kredi Başına en fazla 16.832.000 TL

TL cinsi kredi faiz tutarının %40’ı Döviz ve dövize endeksli kredi faiz tutarının %20’si desteklenir.

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve iş birliği kuruluşları tarafından yurt içinde ana organizatörün düzenledikleri fuarların teknik giderleri, gösteri seminer, basın toplantısı, duyuru, tanıtım ve tercümanlık gideri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve iş birliği kuruluşları tarafından yurt dışında ana organizatör olarak düzenlenen fuarların teknik giderleri, gösteri, seminer, basın toplantısı, duyuru, tanıtım ve tercümanlık giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.803.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve iş birliği kuruluşları, yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri desteklenmektedir. Şirketler bu destekten en fazla 5 yıl yararlanabilir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 gün süreyle gerçekleştirilecek sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama, toplantı organizasyon, tanıtım, tercümanlık giderleri etkinlik kayıt ücretleri desteklenmektedir. Bir takvim yılı için 5 yıl boyunca desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: Alım Heyeti: 1.202.000,

                                   Ticaret Heyeti: 1.803.000 TL

İş birliği kuruluşları tarafından döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesi ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için yapılan yarışmaların giderleri desteklenmektedir. Ön onaylı bir destek programıdır. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama, toplantı organizasyon, tanıtım, tercümanlık giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Fuarcılık Sektörü Destekleri

Fuarcılık sektöründe hizmet veren şirketler bu destekten yararlanabilir. Devlet tarafından fuarcılık sektörünün ihracatını desteklemek üzere sunulan destektir. Fuarcılık sektöründe hizmet veren şirketler bu destekten yararlanabilir.

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetler Desteği

Film ve internet yayın platform işletmecilerinin, yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerin alınmasına yönelik giderler desteklenir. Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belge kullanım ücretleri, gözetim giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, izin, sertifika veya sınıflandırma belgesi giderleri, yenileme giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Yararlanıcılar tarafından yapımların yurt dışında satış ve/veya dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir. Şirketler bu destekten en fazla 5 yıl yararlanabilir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.442.000 TL

Film şirketleri ve internet yayın platformu işletmecilerinin yurt dışı birimlerin brüt kira, komisyon ve birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri desteklenmektedir. 5 yıl boyunca 5 birim için destek alabilirler.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Yararlanıcıların yurt dışında gösterimi yapılan filmlerine ait korsanla mücadele giderleri desteklenmektedir. Destek süresi en fazla 5 yıldır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 480.000 TL

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik dublaj veya altyazı giderleri bu destek kapsamında desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 480.000 TL

Film şirketleri ve internet yayın platformu işletmecileri tarafından Türkiye’de çekilen yabancı sinema filmi, dizi, belgesel ve program formatının film platosu/stüdyo kirası giderleri desteklenmektedir. Şirketler en fazla 5 sene yararlanabilir.

Destek Oranı: %20

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

İş birliği kuruluşlarının reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenmektedir. Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemeleri ile eşantiyon malzeme giderleri desteklenmektedir. Desteğin süresi en fazla 5 yıldır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışı etkinliklere bireysel veya milli düzeyde katılım sağlayan şirketler ve iş birliği kuruluşlarının etkinlik giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: Etkinlik Başına 360.000 TL

                                Prestijli Etkinlik 721.000 TL

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri desteklenmektedir. Destekten yararlanabilmek için ön onay gerekmektedir ve destek süresi en fazla 5 yıldır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

İş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen sektörel alım/sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Destekten yararlanabilmek için programa başvuru yapmadan en az 2 ay önce başvuru yapılması gerekmektedir. Destek süresi en fazla 5 heyete kadar desteklenir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: Alım Heyeti 1.202.000 TL 

                                Ticaret Heyeti 1.803.000 TL

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşların sanal fuarlara katılabilmesi için harcadıkları giderler desteklenmektedir. Ön onay gerektirmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

İş birliği kuruluşları tarafından sektörün rekabet gücünün geliştirilmesine, hizmet standartlarının artırılmasına yönelik olarak düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler desteklenmektedir. Ulaşım, konaklama, tercümanlık ve organizatörlük, tanıtım gibi giderler destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

HİSER Projesi kapsamında, ihtiyaç analizi desteği, eğitim desteği, danışmanlık desteği, tanıtım desteği gibi ihtiyaçlar desteklenmektedir. HİSER Projesi ön onaylı bir projedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

İş birliği kuruluşu, HİSER Projesi kapsamındaki sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programları desteklenmektedir. Bu proje ön onay gerektirmektedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

HİSER Projesinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonuna ve koordine edilmesine yönelik olarak istihdam edilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin proje süresince desteklenmektedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 36.000 TL / Aylık

Şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir. Hukuki danışmanlık, tescil yenileme giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen belgelerin alınma için harcanan giderler bu destek kapsamındadır. Belge, sertifika ve akreditasyonlara yönelik harcamalar desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Şirketlerin brüt kira, komisyon ve birimlerinin açılmasına yönelik belge ve evrak giderleri desteklenmektedir. En fazla 5 birimin vergi, resim, harç, brüt kira ve komisyon giderleri bu destek kapsamındadır. Bu destekten en fazla 5 yıl yararlanılabilir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.442.000 TL

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının ihracatlarının artırılmasına yönelik yapacakları reklam ve tanıtım giderleri desteklenmektedir. Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Şirketlerin, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen organizasyonlara katılması sırasında harcanan giderler desteklenmektedir. Fuar, kongre, konferans, seminer vb. etkinlikler desteklenmektedir. Milli katılımlı etkinlikler için en az 1 ay önce ön onay gerekmektedir. Bireysel katılımlı etkinlikler için ön onay gerekmemektedir.

Destek Oranları: Bireysel Katılım: %50 

                                 Milli Katılım: %60

Destek Üst Limiti: Etkinlik Başına 601.000 TL

Şirketlerin veya iş birliği kuruluşlarının yurt dışında gösterimi yapılan sinema, belgesel, dizi, animasyon ve ürün yerleştirme giderleri bu destek kapsamındadır. Bu destekten en fazla 5 yıl yararlanılabilir. Harcama yapmadan önce ön onay gerekmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

İş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen, 10 gün süreyle gerçekleştirilecek sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Tercümanlık, toplantı ve ikili görüşme organizasyonları, tanıtım faaliyetleri gibi giderler destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: Alım Heyeti Programı: 1.202.000 TL

                                Ticaret Heyeti Programı: 1.803.000 TL

İş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal fuarların giderleri bu destek kapsamındadır. Sanal fuara katılacak olan ziyaretçi sayıları önem arz etmektedir. Ön onay gerektiren bir destektir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Lojistik ve taşımacılık sektörünün rekabet gücünün artırmasına, hizmet standartlarının artması ve uluslararası alanda markalaşmasına yönelik düzenlenen yarışma ve etkinliklerin giderleri desteklenmektedir. 

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Hizmet Destekleri

Lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar bu destekten yararlanabilir. Ticaret Bakanlığı bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat hizmetlerinin artması, iyileştirilmesi için bu desteği yürürlüğe koymuştur.

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Desteği

Sağlık ve spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve artırılmasına yönelik devlet desteğidir. Sağlık ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve iş birliği kuruluşlarının bu destekten yararlanabilir.

Şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir. Hukuki danışmanlık, tescil yenileme giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen belgelerin alınma için harcanan giderler bu destek kapsamındadır. Belge, sertifika ve akreditasyonlara yönelik harcamalar desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Ülkemize sağlık turisti, lisanslı sporcu veya spor takımı/kafilesi getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon harcamaları desteklenmektedir. Destek süresi en fazla 5 yıldır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinik 480.000 TL

Diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri 2.404.000 TL

Sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının, Türkiye’ye gelen hastaların sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası harcamaları destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi aracı kuruluşların istihdam ettikleri personelin giderleri bu destek kapsamında desteklenmektedir. Bu destek ön onay gerektirmektedir. Bu destek en fazla 5 sene sürebilir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinik 1.202.000 TL

Diğer yararlanıcılar 4.809.000 TL

Sağlık ve turizmi aracı kuruluşlarının istihdam ettikleri personelin çevrimiçi veya fizik alacağı yabancı dil eğitimi veya sağlık turizmi yönelik harcamaları bu destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 480.000 TL

Diğer Yararlanıcılar 1.923.000 TL

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve Türkiye’de tedavi ettirilen hastaların uçak bileti giderleri desteklenmektedir. Bu destek en fazla 5 sene sürebilir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL       

Diğer Yararlanıcılar için 12.023.000 TL

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının ihracatlarının artırılmasına yönelik yapacakları reklam ve tanıtım giderleri desteklenmektedir. Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. Bu destek ön onay gerektirmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 4.809.000 TL

Diğer yararlanıcılar 12.023.000 TL ve Spor Turizmi için 2.404.000 TL

Sağlık ve spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının, yurt dışında açılan birimlerinin brüt kira gideri, birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar desteklenir. Bu destekten ülke başına en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. Azami 25 birim desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL

Diğer Yararlanıcılar 2.885.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışı etkinliklere bireysel veya milli düzeyde katılım sağlayan şirketler ve iş birliği kuruluşlarının etkinlik giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 601.000 TL Prestijli Etkinlik: 1.202.000 TL

İş birliği kuruluşu veya organizatör tarafından gerçekleştirilen tanıtım harcamaları ve info-stant, gösteri, etkinlik giderleri bu destek kapsamındadır. Stant yeri 25 metrekareyi geçemez.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL

Sağlık turizmi yararlanıcılarının ve işbirliği kuruluşlarının, yurt dışından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenleyecekleri yurt içi eğitim ve tanıtım etkinliklerine ilişkin giderler desteklenmektedir. Ulaşım ve konaklama, tercümanlık, katalog ve tanıtım giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Şirketlerin veya iş birliği kuruluşlarının yurt dışında gösterimi yapılan sinema, belgesel, dizi, animasyon ve ürün yerleştirme giderleri bu destek kapsamındadır. Bu destekten en fazla 5 yıl yararlanılabilir. Harcama yapmadan önce ön onay gerekmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 gün süreyle gerçekleştirilecek sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama, toplantı organizasyon, tanıtım, tercümanlık giderleri etkinlik kayıt ücretleri desteklenmektedir. Bir takvim yılı için 5 yıl boyunca desteklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Yararlanıcıların rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini ölçmek ve geliştirmek için sektör, pazar analizi gibi incelemeler yapılarak yararlanıcıların ihracat potansiyeli belirlenmektedir. Projenin; stratejisi, planı ve yol haritası oluşturulur. Bu destekten yararlanmak için ön onay gerekmektedir. 

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 12.023.000 TL

İş birliği kuruluşu tarafından, sağlık ve spor turizmi faaliyetleri bu kapsamda desteklenir. Yararlanıcı tarafından alınan eğitim ve danışmanlık hizmet giderleri desteklenmektedir. Faaliyet organizasyonlarının giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kiralama giderleri desteklenmektedir. Bu destekten yararlanmak için ön onay gerekmektedir. 

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 12.023.000 TL

Sağlık veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının tek başına veya diğer iş birliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonu giderleri desteklenmektedir. Bu destekten yararlanmak için ön onay gerekmektedir.  Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 1.923.000

Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Oranı: %100

Destek Üst Limiti: 19.237.000 TL

İş birliği kuruluşları tarafından sağlık turizmi veya spor turizmi sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine, sektörlerin hizmet standartlarının artırılmasına yönelik yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler desteklenmektedir. 

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir. Hukuki danışmanlık, tescil yenileme giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer verilen belge, sertifika ve akreditasyonlara yönelik harcamalar desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri bu destek kapsamında desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Şirketlerin brüt kira, komisyon ve birimlerinin açılmasına yönelik belge ve evrak giderleri desteklenmektedir. En fazla 5 birimin vergi, resim, harç, brüt kira ve komisyon giderleri bu destek kapsamındadır. Bu destekten en fazla 5 yıl yararlanılabilir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 1.442.000 TL

Yeşil hizmetler sektörünün sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam edilen personeller destek kapsamındadır. Aynı anda en fazla 2 personel bu destekten yararlanır. 2 personelin brüt maaşları 5 yıl boyunca desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 12.000 TL/Ay

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının ihracatlarının artırılmasına yönelik yapacakları reklam ve tanıtım giderleri desteklenmektedir. Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışı etkinliklere bireysel veya milli düzeyde katılım sağlayan şirketler ve iş birliği kuruluşlarının etkinlik giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 360.000 TL

Firmanın yurt dışı etkinliğe milli katılım gerçekleştirilmesi ve iş birliği kuruluşunun veya milli katılım organizatörünün milli katılım etkinliğine yönelik tanıtımlara ilişkin giderleri desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ön onay süreci vardır. Ön onaydan geçen projeler desteklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

Yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 gün süreyle gerçekleştirilecek sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama, toplantı organizasyon, tanıtım, tercümanlık giderleri etkinlik kayıt ücretleri desteklenmektedir. Bir takvim yılı için 5 yıl boyunca desteklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

İş birliği kuruluşlarının rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini ölçmek ve geliştirmek için sektör, pazar analizi gibi incelemeler yapılarak yararlanıcıların ihracat potansiyeli belirlenmektedir. Projenin; stratejisi, planı ve yol haritası oluşturulur. Bu destekten yararlanmak için ön onay gerekmektedir. İş birliği kuruluşu tarafından, eğitim veya danışmanlık faaliyetleri bu kapsamda desteklenir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

Yeşil Hizmetler Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi adına sunulan devlet destekleridir. Çevre kirliliğinin önlenmesi, durdurulması, etkilerinin giderilmesi, azaltılması ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar bakanlıkça desteklenmektedir.

Diğer Sektör Destekleri

Türkiye’de yerleşik olup ve faaliyet gösteren firmaların yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme yapması koşuluyla tesis bünyesinde sürekli verilen destek hizmetleri bu destek kapsamındadır. Bu destekler; temizlik, bakım, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon gibi görevlerdir. Bunların yanı sıra gemi klaslama, patent danışmanlığı gibi hizmet veren firmaların ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir

Yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler bu destekten yararlanabilir. Firmaların marka tescil araştırma gideri, marka/patent bürosu hizmeti giderleri ve hukuki danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler bu destekten yararlanabilir. Şirketlerin belgelendirme giderleri, zorunlu kayıt ve yenileme ücretleri, gözetim, test analiz giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Sağlık ve spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının, yurt dışında açılan birimlerinin brüt kira gideri, birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar desteklenir. Bu destekten en fazla 5 yıl yararlanılabilir. Azami 25 birim desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL

Diğer Yararlanıcılar 2.885.000 TL

Şirketlerin ve kuruluşların tanıtım, reklam ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri desteklenmektedir. En fazla 5 yıl boyunca destekten yararlanılabilir. Hedef ülkeler için destek oranı %10 artırılır. İş birliği kuruluşu bu destekten yararlanmak istiyorsa 2 ay önce ön onay başvurusu yapmalıdır.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Ticaret Bakanlığının yayınladığı etkinlik listesinde yer alan bireysel veya milli katılım sağlayan şirketlerin giderleri desteklenmektedir. Etkinlik hedef ülke kapsamında gerçekleşirse destek oranına %10 ilave edilmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 

Etkinlik Başına: 360.000 TL

Prestijli Etkinlik Başına: 1.202.000 TL

Firmanın yurt dışı etkinliğe milli katılım gerçekleştirilmesi ve iş birliği kuruluşunun veya milli katılım organizatörünün milli katılım etkinliğine yönelik tanıtımlara ilişkin giderleri desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ön onay süreci vardır. Ön onaydan geçen projeler desteklenir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve Türkiye’de tedavi ettirilen hastaların uçak bileti giderleri desteklenmektedir. Bu destek en fazla 5 sene sürebilir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL       

Diğer Yararlanıcılar için 12.023.000 TL

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının ihracatlarının artırılmasına yönelik yapacakları reklam ve tanıtım giderleri desteklenmektedir. Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. Bu destek ön onay gerektirmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: Muayenehane ve poliklinikler için 4.809.000 TL

                           Diğer yararlanıcılar 12.023.000 TL ve Spor Turizmi için 2.404.000 TL

Sağlık ve spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının, yurt dışında açılan birimlerinin brüt kira gideri, birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar desteklenir. Bu destekten ülke başına en fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. Azami 25 birim desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 

Muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL

Diğer Yararlanıcılar 2.885.000 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışı etkinliklere bireysel veya milli düzeyde katılım sağlayan şirketler ve iş birliği kuruluşlarının etkinlik giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 601.000 TL Prestijli Etkinlik: 1.202.000 TL

İş birliği kuruluşu veya organizatör tarafından gerçekleştirilen tanıtım harcamaları ve info-stant, gösteri, etkinlik giderleri bu destek kapsamındadır. Stant yeri 25 metrekareyi geçemez.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL

Yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 gün süreyle gerçekleştirilecek sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama, toplantı organizasyon, tanıtım, tercümanlık giderleri etkinlik kayıt ücretleri desteklenmektedir. Bir takvim yılı için 5 yıl boyunca desteklenir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Şirketlerin veya iş birliği kuruluşlarının yurt dışında gösterimi yapılan sinema, belgesel, dizi, animasyon ve ürün yerleştirme giderleri bu destek kapsamındadır. Bu destekten en fazla 5 yıl yararlanılabilir. Harcama yapmadan önce ön onay gerekmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 gün süreyle gerçekleştirilecek sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama, toplantı organizasyon, tanıtım, tercümanlık giderleri etkinlik kayıt ücretleri desteklenmektedir. Bir takvim yılı için 5 yıl boyunca desteklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL

Yararlanıcıların rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini ölçmek ve geliştirmek için sektör, pazar analizi gibi incelemeler yapılarak yararlanıcıların ihracat potansiyeli belirlenmektedir. Projenin; stratejisi, planı ve yol haritası oluşturulur. Bu destekten yararlanmak için ön onay gerekmektedir. İş birliği kuruluşu tarafından, eğitim veya danışmanlık faaliyetleri bu kapsamda desteklenir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

Firmaların katılımcı olacağı ve iş birliği kuruluşunun tek başına veya diğer iş birliği kuruluşlarının düzenleyeceği sanal fuar giderleri desteklenmektedir. Ön onay gerektiren bir destektir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Türkiye’de yerleşik bulunan ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar bu destekten yararlanabilir. Bu sektörde faaliyet gösteren, ihracata yeni başlayacak olan firmaların ve mevcut durumda ihracat yapan firmaların ihracat paylarının artmasına yönelik devlet destekleridir.

Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 70.000.000 TL

Lojistik alanında faaliyet gösteren firmaların reklam, tanıtım ve pazarlamaya yönelik giderlerinin desteklenmesidir.

Yurt İçi Destek Oranı: %50 Yurt İçi

Destek Üst Limiti: 1.200.000 TL

Yurt Dışı Destek Üst Limiti: %50

Yurt Dışı Destek Üst Limiti: 3.000.000

Yurt dışında istihdam edilen ve istihdam edilecek personelin nitelikleri Bakanlıkça belirlenen aynı anda 10 personelin brüt ücretleri destek kapsamındadır.

Destek Oranı: İlk iki yıl %70

                            Diğer yıllar %50

Destek Üst Limiti: 4.800.000 TL

Lojistik sektöründeki yıkıcı fiyat ve rekabet risklerinin arındırılması lojistik firmalarının finansman erişimini kolaylaştırılması için navlun işlem harcamaları bu destek kapsamında desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 3.600.000 TL

Bu destek kapsamında mentorluk, tanıtım giderleri, pazarlama giderleri, test analiz giderleri, projede istihdam edilecek personel gideri ve alım heyeti giderleri desteklenmektedir. Proje kapsamında en az 1 ay önce ön onay başvurusu yapılması gerekmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

Şirketler ve iş birliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan raporlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

Şirketlerin desteklenen belge/ sertifika/ akreditasyonlar listesinde (ek-belgelendirme) yer alan belge/sertifika/akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/ dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere desteklenen arama siteleri listesinde yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

Bu madde kapsamında şirket ve iş birliği kuruluşlarının desteklenen e-ticaret site ve platformlar uluslararası kuruluşlar listesinde (ek-üyelik) yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenir.

Bu madde kapsamında şirket ve iş birliği kuruluşlarının uluslararası kuruluşlar listesinde (ek-üyelik) yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenir.

Firmanın yurt dışı etkinliğe milli katılım gerçekleştirilmesi ve iş birliği kuruluşunun veya milli katılım organizatörünün milli katılım etkinliğine yönelik tanıtımlara ilişkin giderleri desteklenmektedir. Bu destek kapsamında ön onay süreci vardır. Ön onaydan geçen projeler desteklenir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak aşağıda belirtilen kiralama ve kullanım giderleri desteklenir.

Kiralama desteği ile birlikte donanım, test merkezi ve yazılımlar kiralama usulü ile kullanılabilir.

Donanım Destek Oranı: %50 Yerli Malı %60 Yazılım 

Destek Oranı: %60 Yerli Malı: %70 

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Şirketlerin yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. Dijital dosyaların hazırlanması ve çoğaltılması, barındırması, sanal gerçeklik entegrasyonu, metaverse, blok zincir entegrasyonu giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

E-TURQUALİTY Destek Programı

İHRACATA HAZIRLIK VE KURUMSAL KAPASİTE OLUŞTURMA AŞAMASI DESTEKLERİ

E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Destek Programı

Turquality programı kapsamına alınan şirketlerin stratejik iş planını yaptırması ve bu planın yıllık olarak güncellenmesi zorunludur. Stratejik iş planının belirlenmesi, yürütülmesi, güncellemesine yönelik danışmanlık ve denetleme giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %75

Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi, korumasına ve alımına yönelik yapacakları giderler bu destek kapsamında desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Limiti: 

Tescil Koruma İçin 1.202.000 TL 

Patent İçin 2.404.000 TL

Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere ilk defa istihdam edilecek personelin aylık brüt ücretleri bu kapsamda desteklenir.

Destek Oranı: %50 Yeni Mezun olması durumunda %70

Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak aşağıda belirtilen kiralama ve kullanım giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %60 Yerli Malı %70

Destek Üst Limiti: 

Yazılım olursa: 1.202.000 TL

Test merkezi için: 2.404.000 TL

Şirketlerin yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. Dijital dosyaların hazırlanması ve çoğaltılması, barındırması, sanal gerçeklik entegrasyonu, metaverse, blok zincir entegrasyonu giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının pazara giriş stratejilerinin oluşturulabilmesi için satın alınan hizmet alımları ve yaptırılan analizler bu kapsamda desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı listede yer alan belgeler destek kapsamındadır. Bu belgelerin alım ve yenileme giderleri, müracaat, tetkik, kayıt ücretleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: Yazılım olursa: 1.202.000 TL

Program kapsamına alınan şirketlerin hizmetlerini duyurabilmek için reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri bu madde kapsamında desteklenmektedir. Bu destek; genel tanıtım, yazılım, dijital oyun ve mobil uygulama gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: Yazılım ve uygulamalar için: 19.237.000 TL

                                   Genel Tanıtım İçin: 7.214.000 TL,

Dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren ve program kapsamına alınan şirketlerin ürün yerleştirme giderleri bu madde kapsamında desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL

Şirketlerin, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere şirket/kuruluş/üniversitelerden alınan desteklenen danışmanlık konuları listesinde yer alan konulara ilişkin danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 7.214.000 TL

Program kapsamına alınan şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Destek Oranları: Platform %70 Acenta %60

Destek Üst Limiti: 7.214.000

Destek kapsamına alınan şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurtdışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmeleri desteklenir.

Destek Oranı ve Destek Üst Limiti sözleşme bedelinin limitlerine göre değişiklik göstermektedir.

Akordiyon İçeriği

Bu programda yer alan şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin, hukuki danışmanlık giderleri, brüt kira giderleri, teknik donanım giderleri, mali müşavirlik ve muhasebe hizmet giderleri ve birim başına 2 personelin istihdamına yönelik giderler desteklenmektedir. En fazla 20 birim desteklenmektedir.

Destek Oranı: %70

Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL

Ülkemizin hizmet ihracatının artırılması ve uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini teminen şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak bu programda yer alan şirketlerin makine, ekipman, yazılım, eğitim, danışmanlık, proje kapsamında 2 personelin istihdamı ve proje personelinin 5 defa yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri desteklenmektedir

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: Her 24.046.000 TL’lik anlaşma için 4.809.000 TL

                                   2 Personel/en fazla 2 Yıl/Üst Limit 48.093.000 TL

Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler veya iş birliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin, reklam, tanıtım, eğitim ve danışmanlık gibi giderler desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 48.093.000 TL

Şirketlerin fiziki, sanal ortamda düzenlenen bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin fuarların alan ve stant kirası, sanal etkinlik katılım giderleri, fuarın yönelik tanıtım giderleri, 2 temsilcinin ekonomi sınıfı giderleri karşılanmaktadır.

Destek Oranı: Bireysel %60 Milli %70

Destek Üst Limiti: 601.000 TL Prestijli Etkinlik: 1.202.000 TL

Şirketlerin yurt içinde fiziki, sanal ortamda düzenlenen bakanlıkça uygun görülen fuar, etkinlik, kongre, konferans gibi etkinliklerin katılım giderleri desteklenmektedir. Fuarların alan, stant kirası, sanal etkinlik katılım giderleri ve temsilcinin konaklama ve yol giderleri karşılanır.

Destek Oranı: %60 

Destek Üst Limiti: 360.000 TL

Şirketlerin yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Destek Üst Limiti: 6.011.000 TL

Destek kapsamına alınan şirketlerin kurumsallaşma ve sürdürülebilirliğin sağlanması için harcanan giderler desteklenmektedir.

Destek Oranı: %100

Destek Üst Limiti: 24.046.000 TL

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için sağlanan destekleri kapsamaktadır.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak, ihracatı nitelikli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ihracata başlamayı hedefleyen, mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmaları birçok alanda desteklemektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmeyi teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma sürecine hız kazandırmak için çeşitli destek politikaları yürütmektedir. 

Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

Kalkınma Ajansları, Türkiye’deki farklı bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır.