TÜBİTAK Destekleri

DAC PROJE

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Çeşitli destek programları aracılığıyla akademik kurumları, araştırmacıları, şirketleri ve diğer kuruluşları bilimsel ve teknolojik projeler yapmaları için teşvik etmektedir. Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak ülkenin bilimsel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır.

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı çağrılı olarak yürütülen bir programdır. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 • Programın üst limiti bulunmamaktadır.
 • Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
 • Malzeme ve Sarf Giderler
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımı Giderleri
 • AR-GE Kurum ve Kuruluşlarına Yaptırılan AR-GE Hizmet Gideri
 • 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı

TÜBİTAK destekleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların AR-GE fikirlerinin hayata geçirilmesi için firmalara sunulan destek programıdır.

Program ile firmaların rekabet gücünün ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yerli teknolojilerin geliştirilip üretilmesiyle birlikte yurt dışından getirilen teknoloji yerine yerli teknoloji kullanımının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Sanayi içinde faaliyet gösteren firmaların Üniversiteler ile iş birliği yaparak yenilik üretme noktasında geliştirecekleri AR-GE projeleri desteklenmektedir.

1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

 • 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

  Destek Oranı: %75

  Destek Üst Limiti: 1.200.000 TL

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet, Teçhizat, Yayın Alım Giderleri
 • Malzeme ve Sarf Giderler
 • Yurt içi ve Yurt Dışı Hizmet Alımı
 • AR-GE Kurum ve Kuruluşlarına Yaptırılan AR-GE Hizmet Giderleri

1507- KOBİ Ar-Ge Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

 • Programa, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri) ve Yürütücü Kuruluş (Üniversite, Araştırma Altyapısı, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri) ortak başvuru yapabilecektir.

  Destek Oranı: Kobi ölçeğinde olan firmalar için %75’i TÜBİTAK, %25’i Firma tarafından karşılanır.

  Büyük ölçekli olan firmalar için %60’ı TÜBİTAK, %40’ı Firma tarafından karşılanır.

  Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL

 • Personel Giderleri
 • Sözleşmeli Personel
 • Bursiyer
 • Seyahat Giderleri
 • Alet Teçhizat Yazılım Yayın Alımları
 • Hizmet Alımları
 • Malzeme Alımları
 • Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı’nın amacı, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu program sayesinde, üniversiteler, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkezleri ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknoloji, sanayiye aktarılarak yerli üretimin ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler, iş birliği halindeki kurumlar arasında yapılan proje teklif çağrılarına başvurularak belirlenmektedir.

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi projelerinin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir destek programıdır. Program kapsamında desteklenen proje pazarları etkinlikleri, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında projeler geliştiren üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler ve işletme sahipleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu etkinlikler, proje fikirlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sürecinde katılımcılara bilgi ve tecrübe kazandırırken, aynı zamanda iş birliği olanakları da sağlamaktadır.

 • Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.
 • Basım ve Kırtasiye Giderleri
 • Posta ve Kurye Giderleri
 • Ulaşım ve Konaklama Giderleri
 

Destek Oranı: Desteklenecek giderler değişkenlik göstermektedir.

Destek Üst Limiti: Üst limit programın yıllık bütçesine göre değişiklik göstermektedir.

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

 • Sanayi Odası,
 • Ticaret Odası,
 • Ticaret ve Sanayi Odası,
 • İhracatçı Birliğinden

  herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projelerde Kuruluşun Bağımsız Değerlendirme Raporuna ilişkin hizmet alım gideri sadece büyük ölçekli firmalar için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenmektedir.

Transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilmektedir.

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet, Teçhizat, Yayın Alım Giderleri
 • AR-GE Hizmet Alım Giderleri
 • Diğer Hizmet Alımları
 • Malzemeler ve Sarf Giderleri
 • Proje Genel Giderleri

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Proje Destek Programı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’deki katma değerli üretimi artırmayı hedefleyen özel bir programdır. Programın amacı, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyelerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak ve bu sektörlerin gelişimini desteklemektir.

Program ile yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projeleri uçtan uca yönetişim ve destek modeliyle hayata geçirilecektir.

1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG)

1512 Girişimcilik Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında, finansal destek sağlanan girişimcilerin proje geliştirme ve ticarileştirme sürecinde mentorluk, eğitim, danışmanlık ve network oluşturma gibi konularda da desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alımı
 • Hizmet Alımları
 • Malzemeler ve Sarf Giderleri
 • Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen nitelikleri taşıyan, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde kurumsal kapasite geliştirme ve hedef odaklı büyüme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması’nda, kuruluşlar teknoloji transferi için gerekli altyapıyı oluşturur ve yetkinliklerini geliştirir.
 • Hedef Odaklı Büyüme Aşaması’nda, kuruluşlar temel yetkinliklerini kullanarak teknoloji transferi faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirir ve etkinliklerini artırır.
 

Böylece yerel, ulusal ve uluslararası iş birliği ağlarına katılımı teşvik ederek Türkiye’nin araştırma ve inovasyon potansiyelini artırıp rekabetçi bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

Destek Oranı:

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için destek oranı %80’dir.
 • Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için destek oranı TTO’nun performansına göre %40 ile %80 arasında değişmektedir.
 

Destek Üst Limiti:

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.250.000 TL,
 • Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.750.000 TL’dir.
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları
 • Hizmet alım giderleri
 • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
 • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
 • Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (üniversite sanayi iş birliği faaliyetleri)
 • Fıkri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
 • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri
 • 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı çerçevesinde açılan çağrılara üniversiteye bağlı birimler, YÖK onaylı TTO şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri proje önerilerini sunabilir.

  Çağrı duyurusunda belirtilmesi durumunda kuruluşlar ortak proje başvurusunda bulunabilir veya TÜBİTAK çağrı duyurusunda belirleyeceği işbirliği yapısına göre kuruluşların ortak proje başvurusu yapmalarını zorunlu tutabilir.

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Üniversiteler içinde bulunan ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ürettiği bilgi ve teknolojinin ticarileşmesi sayesinde ekonomik ve sosyal etki oluşmasını sağlamak amacıyla teknoloji transfer ofisleri desteklenmektedir.

Üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgeleri, birçok yenilikçi fikir ve teknolojik çözüm üretmektedirler. Ancak bu fikir ve çözümlerin ticarileştirilmesi için teknoloji transfer ofisleri (TTO) önemli bir role sahiptir. TTO’lar, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ve pazarlanması için gerekli adımların atılmasını sağlarlar. TTO’ların desteklenmesi, üretilen fikir ve teknolojilerin ticarileştirilmesi için gerekli altyapının hazırlanmasını sağlar. Bu sayede, TTO’ların desteklenmesi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi ve ekonomik kalkınması için önemli bir adımdır.

1707 Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri İçin KOBİ Destekleme Programı

KOBİ’lerin, potansiyel müşterileri olan kurumların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirecekleri AR-GE projeleri, bu projelerin siparişe dayalı olması sayesinde desteklenecektir. Bu şekilde, KOBİ’ler hem iş birliklerini artırabilecek hem de AR-GE destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecekler.

Program kapsamında, KOBİ’lerin bir müşteri kuruluş eşliğinde yenilikçi ürünler geliştirmeleri teşvik edilecek ve ortaya çıkaracakları ortaklı projeler desteklenecektir.

Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.

Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Destek Oranı:

 • Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için, TÜBİTAK Desteği: %40
 • BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için TÜBİTAK Desteği: %50

* Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) olacaktır.

 • Seyahat Giderleri
 • Danışmanlık Giderleri
 • Hizmet Alımı Giderleri
 • Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın Alım Giderleri
 • Malzemeler ve Sarf Giderler
 • Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri
 • Müşteri Kuruluş, Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder. Tedarikçi Kuruluş, Müşteri Kuruluş ile iş birliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder.

  Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için sağlanan destekleri kapsamaktadır.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak, ihracatı nitelikli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ihracata başlamayı hedefleyen, mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmaları birçok alanda desteklemektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmeyi teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma sürecine hız kazandırmak için çeşitli destek politikaları yürütmektedir. 

Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

Kalkınma Ajansları, Türkiye’deki farklı bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır.