1501 ve 1507 Destek Programları 

Kendi alanında ve sektöründe etkin olmak isteyen firmalar genellikle TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge proje destek programlarından 1501 ile 1507 destek programlarına başvurmaktadırlar. Bu programlar firmaların kendi proje fikirlerine göre başvurabildiği programlardır. Ar-Ge projelerin tamamlanması ile elde edilen prototiplerin seri üretilerek ticarileşmesi için yararlanılan teşvikler için de 1501-1507 projelerinin etkinliği söz konusudur. Çağrı kapsamında, “Çağrıya Özel Şartlar” bölümünde belirtilen “Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki” projelere öncelik verilmektedir. Bu sebeple projelere başlanmadan önce öncelikli alanlar iyi bir şekilde incelenmeli ve belirlenmelidir. Bu programlara başvuru yılda yalnızca 2 kez gerçekleştirilebilmektedir.

Proje kapsamında desteklenen giderler

a) Personel giderleri,

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması proje kapsamında beklenmektedir.

Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır. Programda, proje toplam tahmini bütçesinin %25’ini ve 2.000.000 TL sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir. Proje bütçesi 100.000.000 TL ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2.000.000 TL üst sınır uygulanmamaktadır. 1507-

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen projelerdir. KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

1501 VE 1507 DESTEK PROGRAMLARI PROJE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

• Proje ön değerlendirmesi

• Hakem Değerlendirmesi

• Yürütme Kurulu Değerlendirmesi ve Proje Puanlarının Belirlenmesi

• Kabul Eşik Değeri ve Bütçe Eşik Değerlerinin Belirlenerek Kararların Oluşturulması

ÇAĞRILI 1501/1507 DEĞERLENDİRME SİSTEMATİĞİ HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ORANLARI

• Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü- %35

• Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu- %23

• Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği- %42 Bu oranlara bağlı olarak dikkat edilmesi gereken en önemli husus ilgili projenin uluslararası kazanıma ve ekonomik yarara katkısının olmasıdır. Özellikle bu husus son dönemlerde hakemlerin belirlediği ve üzerinde durduğu kritik noktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir